Volg ons op Social Media:

FOALS, EMBRYOS & BROODMARES PART 2 (AUGUST 2020)

Bekijk heel de veiling collectie

1. Algemeen

1.1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Aflevercontract                                   het door Koper en Verkoper ingevulde en ondertekende aflevercontract, waaruit blijkt dat afname van het Paard of Embryo door Koper heeft plaatsgevonden;

Afslagbedrag                                       een door de Bieder op een Veiling voor een Paard of Embryo geboden bedrag;

Algemene Voorwaarden                      deze algemene voorwaarden voor veilingen van Paardenveilingenonline.com, zowel de online veilingen alsook fysieke veilingen;

Bieder                                                 degene die zich op een door Paardenveilingonline.com voorgeschreven wijze registreert of heeft geregistreerd om deel te kunnen nemen aan een Online Veiling alsook degene die tijdens een Fysieke Veiling op (een) Paard(en) of Embryo(s) biedt;

Consument                                              de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een handels- , bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Deelnemer                                               een deelnemer aan de Veiling, in de hoedanigheid van Bieder, Koper of Verkoper;

Embryo                                                     ingevroren Embryo of draagmerrie met het ingezette Embryo;

Gunning                                              de uitdrukkelijke verklaring van Paardenveilingonline.com (namens de Verkoper) aan de Koper dat een bod van Koper als hoogste bod is aanvaard en dat het Paard of Embryo waarop door de Koper een bod is uitgebracht aan de Koper is gegund. Deze verklaring geldt als een aanvaarding namens de Verkoper in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. Deze verklaring bestaat uit de Verklaring Koopovereenkomst;

Inschrijving                                              de inschrijving van Verkoper bij Paardenveilingonline.com om een Paard of Embryo namens Verkoper door Paardenveilingonline.com ter Veiling aan te bieden;

Koopovereenkomst                               de koopovereenkomst tussen Verkoper enerzijds en Koper anderzijds die tot stand komt als gevolg van de Gunning;

Koopsom                                                  het door Koper verschuldigde bedrag voor het ter Veiling aangeboden Paard of Embryo bestaande uit het Afslagbedrag plus het Opgeld, een en ander te vermeerderen met het van toepassing zijnde BTW tarief;

Koper                                                        de Bieder aan wie Gunning heeft plaatsgevonden;

Paard                                                  een merrie of hengst;

Paardenveilingonline.com                   die de Veiling faciliteert; Paardenveilingonline.com is een handelsnaam van Paardenveilingonline BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 77933834 en gevestigd te Heerde (NL).

Persoonsgegevens                                  de (persoons)gegevens die bij registratie door een Deelnemer aan Paardenveilingonline.com dienen te worden verstrekt om als Deelnemer te kunnen deelnemen aan een Online Veiling en die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn;

Terugkoop                                                indien Koper tevens Verkoper is van het ter Veiling aangeboden Paard;

Veiling                                                       de door Paardenveilingonline.com georganiseerde en gefaciliteerde veiling voor de verkoop van Paard(en) of Embryo(s). Dit kunnen zowel de door Paardenveilingonline.com georganiseerde en gefaciliteerde fysieke veilingen op locatie zijn (‘Fysieke Veiling’) alsook de door Paardenveilingonline.com georganiseerde en gefaciliteerde online veiling via de Veilingwebsite (‘Online Veiling’);

Veilingwebsite                                        de veilingwebsite waarmee Paardenveilingonline.com haar Veilingdienst aanbiedt;

Veilingdienst                                            het bemiddelen bij het tot stand brengen van een Koopovereenkomst door het faciliteren van een Veiling;

Veilingkosten koper                                 een vast bedrag waarmee het Afslagbedrag wordt verhoogd;

Veilingkosten verkoper                        een vast bedrag voor rekening van Verkoper ten aanzien van Paardenveilingonline.com voor het organiseren en faciliteren van een veiling. Dit kunnen zowel de door Paardenveilingonline.com georganiseerde en gefaciliteerde fysieke veilingen op locatie zijn (‘Fysieke Veiling’) alsook de door Paardenveilingonline.com georganiseerde en gefaciliteerde online veiling via de Veilingwebsite (‘Online Veiling’);

Verklaring koopovereenkomst             de door Paardenveilingonline.com (namens Verkoper) aan de Bieder/Koper toegezonden c.q. verstrekte en door Bieder/Koper in te vullen en te ondertekenen verklaring koopovereenkomst;

Verkoop                                                      indien Koper een ander is dan Verkoper;

 

Verkoper                                                   de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Paardenveilingonline.com opdracht heeft gegeven tot het in naam van en voor rekening van Verkoper, verkopen van Paard(en) of Embryo(s) middels een Veiling;

Veulen                                                Een Paard jonger dan 12 maanden.

 

1.2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen Paardenveilingonline.com en Deelnemer. Deelnemer wordt geacht de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

2.     Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die voor, ten behoeve van en/of namens Paardenveilingonline.com werkzaam zijn of waren. Zij kunnen op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden rechtstreeks een beroep doen, als waren zij zelf Paardenveilingonline.com.

 

1.3. Veiling

1.     Paardenveilingonline.com organiseert en faciliteert de Veiling en veilt embryo’s/paarden in opdracht van Verkoper, zonder partij te zijn of te worden bij tot stand te komen of gekomen Koopovereenkomsten.

2.     Paardenveilingonline bepaalt de data en tijdstippen waarop de Veiling plaatsvindt.

3.     Een Online Veiling sluit op vooraf aangegeven datum en tijdstip. De duur van de Online Veiling staat aangegeven op de Veilingwebsite. Indien de laatste vijf minuten voor de aangegeven sluitingstijd een bod wordt uitgebracht wordt de sluitingstijd (steeds) met vijf minuten verlengd. Definitieve sluiting vindt vervolgens plaats vijf minuten na het laatste bod.

4.     Een Fysieke Veiling vindt plaats onder leiding van een door Paardenveilingonline.com aangestelde veilingmeester.

5.     Een Fysieke Veiling vindt plaats onder toezicht van een door Paardenveilingonline.com aangestelde notaris.

6.     Paardenveilingonline.com bepaalt de orde en de volgorde van de Veiling. Paardenveilingonline.com heeft het recht eenieder zonder opgaaf van redenen toegang tot en/of deelname aan en/of Inschrijving voor de Veiling te weigeren, dan wel (nadere) voorwaarden hieraan te stellen.

7.     De ter Veiling aangeboden Embryo’s/paarden worden voetstoots geveild/verkocht zonder actie of refactie, in de staat waarin zij zich bij Gunning bevinden, zonder aansprakelijkheid van Paardenveilingonline.com betreffende de waarde, de staat of de hoedanigheid van geveilde Embryo’s/paarden.

8.     Tussen Koper en Verkoper komt een Koopovereenkomst tot stand als gevolg van de Gunning. Na aankoop ontvangt koper een factuur. Deze factuur is tevens het aankoopbewijs. 

9.     Ter Veiling aangeboden Embryo’s/ paarden worden “bij opbod” verkocht met een ter Veiling bekend minimum openingsbod, tenzij Paardenveilingonline.com bepaalt dat de Veiling, of een gedeelte daarvan, zal geschieden ”bij opbod en afslag”. Paardenveilingonline.com is op elk moment tijdens de Veiling gerechtigd de wijze waarop de Veiling plaatsvindt te veranderen. Zowel in geval van een Veiling “bij opbod” als in geval van een Veiling bij “opbod en afslag” is steeds slechts sprake van een uitnodiging van de Verkoper tot het doen van een aanbod. Paardenveilingonline.com is gerechtigd om, indien daarvoor naar het oordeel van Paardenveilingonline.com redelijke gronden zijn, een bod niet te erkennen.

 

1.4. Levering

1.     Afname/levering kan pas plaatsvinden nadat de volledige Koopsom en het overige verschuldigde door Koper aan Paardenveilingonline.com is voldaan. Zolang Paardenveilingonline.com geen algehele betaling van Koper heeft ontvangen, ook krachtens eventuele andere koopovereenkomsten, blijft Verkoper eigenaar van het Embryo/paard.

2.     Pas na schriftelijke toestemming van Paardenveilingonline.com is Verkoper bevoegd het verkochte Paard aan Koper te leveren.

3.     Koper is gehouden het Embryo/Paard uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na algehele betaling aan Paardenveilingonline.com bij Verkoper af te nemen met uitzondering van een Veulen jonger dan 4,5 maand. Indien Koper de afname weigert of nalatig is, is Koper in verzuim jegens Verkoper en onder meer gehouden om de schade van de Verkoper te vergoeden onverminderd enig ander recht en om alle daaraan verbonden aanvullende kosten, waaronder de stallingskosten van het paard, te voldoen, in welk geval de Verkoper het Paard pas afgeeft indien en zodra voornoemde kosten volledig heeft voldaan.

4.     Verkoper neemt de verplichting op zich om een Veulen jonger van 4,5 maand bij de merrie te laten, zonder dat Koper hiervoor een vergoeding is verschuldigd.

5.     Tot het moment van feitelijke aflevering aan Koper blijft het Veulen voor rekening en risico van Verkoper. Ook wanneer op de Veiling een Veulen jonger dan 4,5 maand is ge/verkocht, gaat het risico pas op het moment van feitelijke aflevering op de Koper over. Een Veulen dat op de Veiling is ge/verkocht en toen jonger was dan 4,5 maand dient uiterlijk een week nadat het veulen 4,5 maand oud is geworden door Koper te zijn ontvangen.

6.     De overdracht van het Embryo/Paard wordt onderling door de Koper en Verkoper geregeld.

7.     Verkoper dient aan Koper bij afname/levering van het ingezette Embryo of de Paard het paspoort en registratiepapier van de draagmerrie aan Koper af te geven.

8.     De Koper dient bij de afname/levering van het gekochte Paard de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en aanwijzingen door of namens de Verkoper gegeven onvoorwaardelijk en onverkort op te volgen. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname/ levering van het gekochte Paard veroorzaakte schade en zal Paardenveilingonline.com en Verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

9.     Verkoper en Koper zijn gehouden, binnen 7 kalenderdagen nadat het Paard is afgenomen/geleverd, Paardenveilingonline.com daarvan schriftelijk mededeling te doen door het insturen van een Aflevercontract.

10.  Tot het moment dat levering/afname van het Embryo/Paard heeft plaatsgevonden en totdat Paardenveilingonline.com algehele betaling van Koper, ook uit hoofde van eerdere overeenkomsten, heeft ontvangen, heeft Paardenveilingonline.com retentierecht op het Embryo/paard.

 

1.5. Eigendomsovergang 

De eigendom van het gekochte Embryo/Paard gaat (indien aan alle voorwaarden voor een rechtsgeldige overdracht is voldaan) op de Koper over op het moment van levering / afname als bedoeld in artikel 1.4 van deze Algemene Voorwaarden, maar niet eerder dan nadat de Koper de volledige koopsom en eventueel overige door Koper verschuldigde bedragen aan Paardenveilingonline.com, die daarbij optreedt namens de Verkoper, heeft voldaan, waaronder die betrekking hebben op de ten behoeve van de Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden en/ of vanwege vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de Koopovereenkomst.

 

1.6. Informatie 

1.     Paardenveilingonline.com stelt de (digitale) catalogus zo zorgvuldig mogelijk samen. De informatie in de (digitale) catalogus is erop gericht een indruk te geven van de kwaliteit van de (het) ter Veiling aangeboden Embryo/Paard zonder dat Paardenveilingonline.com hiermee volledigheid betracht en zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend.

2.     Mocht het ter Veiling aangeboden Paard een veterinaire keuring moeten ondergaan als onderdeel van de selectieprocedure voor de Veiling, dan zijn deze veterinaire rapporten op te vragen bij Paardenveilingonline.com. De inhoud van deze veterinaire rapporten is bindend voor Paardenveilingonline.com en voor de Deelnemer.

 

1.7. Omzetbelasting

1.     Paardenveilingonline.com is ondernemer voor de omzetbelasting. Wijzigingen ten aanzien van het geldende BTW-tarief kunnen aanleiding zijn voor een overeenkomstige aanpassing van de toe te passen BTW-percentages.

2.     Per Embryo/Paard wordt voorafgaand aan de Veiling kenbaar gemaakt onder welk BTW-regiem het betreffende Embryo/Paard wordt geveild.

3.     Indien ter zake van de overgang van geveilde Embryo/Paard naar een andere lidstaat van de Europese Unie op verzoek van de Koper wordt gefactureerd met het BTW-nultarief, verplicht de Bieder/Koper zich alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen teneinde een rechtsgeldige intracommunautaire transactie te verwezenlijken.

4.     Indien toepassing van het BTW-nultarief door welke omstandigheid dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is de Koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter grootte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien sprake is van een binnenlandse levering van het desbetreffende Embryo/Paard. Op verzoek van Paardenveilingonline.com is de Koper echter verplicht vorenbedoeld bedrag onmiddellijk aan Paardenveilingonline.com te voldoen. Alsdan zal terugbetaling daarvan eerst en slechts plaatsvinden indien de Koper naar genoegen van Paardenveilingonline.com aan de voorwaarden volgens artikel 1.7.3 heeft voldaan. De Koper is aansprakelijk en vrijwaart Paardenveilingonline.com in ieder geval voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 1.7.3. Daarnaast is de Koper aansprakelijk voor alle (buiten)gerechtelijke kosten die Paardenveilingonline.com maakt, met een minimumbedrag van €1.000,- exclusief eventueel verschuldigde BTW.

 

 

1.8. Uitsluiting en beperking aansprakelijkheid Paardenveilingonline.com 

1.     Paardenveilingonline.com is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie, ongeacht aard en omvang van die schade en van die informatie en ongeacht de herkomst van die informatie. Indien de onjuiste en/of onvolledige informatie afkomstig is van Verkoper, dient Verkoper Paardenveilingonline.com te vrijwaren voor alle aanspraken van (een) derde(n) dienaangaande.

2.     Paardenveilingonline.com is niet aansprakelijk voor schade ontstaan voorafgaand aan, tijdens en/of na afloop van de Veiling veroorzaakt door of aan personen en/of door of aan zaken en/of door of aan Embryo’s/Paarden.

3.     Paardenveilingonline.com is niet aansprakelijk voor schade, direct noch indirect en ongeacht aard en omvang, als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een derde(n), waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, tekortkoming in de correcte nakoming van verbintenissen van Koper en/of Verkoper en/of als gevolg van enig handelen en/of nalaten van Deelnemer.

4.     Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade door hemzelf veroorzaakt en vrijwaart Paardenveilingonline.com tegen iedere aanspraak van (een) derde(n), waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, andere Deelnemers, ter zake van die schade, ongeacht aard en omvang.

5.     Paardenveilingonline.com kan niet garanderen dat Verkoper de eigendom van een geveild Paard vrij en onbezwaard aan Koper over kan dragen en Paardenveilingonline.com is niet aansprakelijk voor eventuele daarmee verband houdende schade.

6.     Uitsluitingen van aansprakelijkheid van Paardenveilingonline.com gelden niet in geval van aan Paardenveilingonline.com toe te rekenen opzet of grove schuld van Paardenveilingonline.com.

7.     Iedere aansprakelijkheid van Paardenveilingonline.com is te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal €10.000,-. Aanspraken tot schadevergoeding verjaren een jaar na de dag waarop Deelnemer of een derde bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van Paardenveilingonline.com daarvoor.

8.     Paardenveilingonline.com sluit geen verzekering af ten behoeve van de Verkoper en/of Koper van het betreffende Embryo/paard. Aangezien Koper en Verkoper geheel voor eigen rekening en risico aan de Veiling deelnemen adviseert Paardenveilingonline.com hen bedoelde verzekering zelf af te sluiten.

 

1.9. Privacy Verklaring 

Paardenveilingonline.com zal de Persoonsgegevens gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Privacy Verklaring op haar Veilingwebsite. Deelnemer dient steeds bij een bezoek aan de Veilingwebsite de laatste wijzigingen van de Privacy Verklaring te raadplegen. Deelnemer stemt ermee in dat zijn Persoonsgegevens bij registratie c.q. aanmelding worden gebruikt voor opname in het prospectus. Deelnemer verstrekt Paardenveilingonline.com een onvoorwaardelijke toestemming om deze Persoonsgegevens onder meer te gebruiken ten behoeve van het prospectus.

 

1.10. Geschillen en toepasselijk recht

1.     De rechtsverhouding tussen Paardenveilingonline.com en Deelnemer alsmede de rechtsverhouding tussen Verkoper en Koper worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met algehele uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).

2.     Indien tijdens de Veiling een geschil ontstaat over de gang van zaken tijdens de Veiling is Paardenveilingonline.com bevoegd hierover een bindend oordeel uit te spreken en bevoegd de Veiling bij opbod voort te zetten. Indien Paardenveilingonline.com een notaris verzoekt over de gang van zaken tijdens de Veiling een oordeel te vellen, zal de notaris bindend en onherroepelijk voor alle partijen beslissen.

3.     Geschillen, anders dan die aan het oordeel van Paardenveilingonline.com of de notaris zijn onderworpen, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) door één arbiter te benoemen volgens de lijstprocedure. De arbitrage vindt plaats in Utrecht. De arbitrageprocedure wordt in de Nederlandse taal gevoerd. Indien Koper een Consument is, is op diens schriftelijk verzoek de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, bevoegd. Indien Verkoper en/of Paardenveilingonline.com een procedure aanhangig wil maken en Koper is Consument, zal Verkoper en/of Paardenveilingonline.com gedurende een maand Koper in de gelegenheid stellen schriftelijk Kopers keuze voor NAI-arbitrage of de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, kenbaar te maken. In geval van een spoedeisend belang (kort geding) kan Koper en/of Paardenveilingonline.com die termijn bekorten tot vijf werkdagen.

 

1.11. Overige bepalingen 

1.     Paardenveilingonline.com behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen. In geval van aanpassingen gelden de nieuwe Algemene Voorwaarden met ingang van de eerstvolgende Veiling.

2.     Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig is, dan laat dat de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zal de bepaling worden vervangen door een nieuwe bepaling waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

3.     In geval van verschillen tussen vertalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aanvullende voorwaarden die gelden voor Bieder en/of Koper

2.1. Bieding 

1.     Door deel te nemen aan een Veiling accepteert Bieder dat hij/zij onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud instemt met de voorwaarden en procedures die door Paardenveilingonline.com op de Veiling van toepassing zijn of worden verklaard.

2.     Bieder is verplicht om door of namens Paardenveilingonline.com in het kader van een Veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.

3.     Paardenveilingonline.com behoudt zich het recht voor om registratie voor een Veiling en (verdere) deelname van een Bieder aan een Veiling om haar moverende redenen op elk moment te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.

4.     Om als Bieder deel te kunnen nemen aan een Online Veiling is registratie op de door Paardenveilingonline.com voorgeschreven wijze vereist. Bieder dient zich voor deelname aan de Online Veiling digitaal te registreren op het veilingplatform op de Veilingwebsite. Bieder krijgt een strikt persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee toegang tot het biedsysteem mogelijk is. Bieder is verantwoordelijk voor alle handelingen die op een Online Veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit gebruik van Bieders gebruikersnaam en wachtwoord. Biedingen geschieden digitaal. Per Paard is het hoogste bod aangegeven op de Veilingsite. De biedstappen bedragen: 

·       € 250,- per bod tot € 7.500,- 

·       € 500,- per bod vanaf € 7.500,- 

·       Indien een Bieder een bod uitbrengt, geldt dit bod als een aanbod aan de Verkoper in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. Een Bieder is gebonden aan een bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere Bieder die een bod uitbrengt, wordt geacht voor zichzelf te bieden/te mijnen en is persoonlijk gebonden jegens Paardenveilingonline.com en (na Gunning) jegens de Verkoper voor de uit zijn/haar bod jegens Paardenveilingonline.com en de Verkoper voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de Bieder die het bod uitbrengt verklaart namens een derde te handelen.

·       Een Bieder met het één na hoogste bod is verplicht om zijn/haar bod gedurende 14 kalenderdagen na sluiting van de Veiling gestand te doen voor het geval het hoogste bod ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan.

·       Bieder biedt voor eigen rekening en risico en is aan zijn bod gehouden totdat een hoger bod is geaccepteerd.

·       Bieder kan zich bij het uitbrengen van een bod bij een Veiling niet beroepen op bied- of intoetsfouten of vergissingen. 

·       Bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die zich bij een Online Veiling kunnen voordoen waaronder technische onvolkomenheden waardoor niet tijdig een bod kan worden uitgebracht.

 

2.2. Betalingsverplichtingen Koper 

1.     Koper is door totstandkoming van de Koopovereenkomst een Koopsom verschuldigd.

2.     Koper dient binnen 7 kalenderdagen na datum totstandkoming Koopovereenkomst de Koopsom in Euro’s aan Paardenveilingonline.com te betalen door overmaking op het bankrekeningnummer ten name van Paardenveilingonline.com, zonder enige korting of verrekening.

3.     Bij niet tijdige betaling van de Koopsom is Koper in verzuim en heeft Paardenveilingonline.com het recht het Embryo/Paard onmiddellijk onderhands te verkopen, waarbij het bod van de oorspronkelijke Koper niet meer geldt. Koper heeft nimmer recht op een meeropbrengst bij onderhandse verkoop en blijft gehouden de minderopbrengst aan Paardenveilingonline.com te vergoeden. Paardenveilingonline.com heeft dan voorts de bevoegdheid zonder ingebrekestelling namens Verkoper en zonder Verkopers toestemming de Koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat Koper een recht op (schade)vergoeding(en) toekomt. Daarnaast is Koper aan Paardenveilingonline.com administratiekosten verschuldigd ter hoogte van 6% van de Afslagbedrag en is Bieder/Koper alle (buiten)gerechtelijke kosten gemoeid met incasso van Paardenveilingonline.com vordering op Koper, met een minimum van €1.000,- exclusief eventueel verschuldigde BTW aan Paardenveilingonline.com verschuldigd. Koper komt geen recht op verrekening toe.

4.     Als Verkoper of Koper de Koopovereenkomst ontbindt of op andere wijze aantast, blijft de Koper jegens Paardenveilingonline.com het Opgeld verschuldigd onverminderd enig ander recht van Paardenveilingonline.com in dat geval.

 

3.Aanvullende voorwaarden die gelden voor Verkoper

3.1 Algemeen

1.     De rechtsverhouding tussen Paardenveilingonline.com en Verkoper is een overeenkomst van opdracht. Verkoper biedt een Embryo/Paard ter Veiling aan door middel van een Inschrijving.

2.     Verkoper verbindt zich om de juistheid van de informatie in de (digitale) catalogus, zoals bepaald in artikel 1.7 “Informatie” van deze Algemene Voorwaarden, ter zake van het door Verkoper ingeschreven Paard op juistheid te controleren en Paardenveilingonline.com uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de Veiling schriftelijk van onjuistheden in kennis te stellen en daarbij zo gedetailleerd als mogelijk aan te geven welke wijzigingen of aanvullingen dienen te worden aangebracht.

3.     De voorwaarden die Paardenveilingonline.com in het kader van de Veiling stelt aan een Embryo/Paard, Inschrijving en Verkoper zijn louter gesteld in het belang van een goede Veiling.

 

3.2. Garanties en vrijwaringen

1.     Verkoper garandeert de volledige eigendom van het Embryo/Paard vrij en onbezwaard aan Koper over te kunnen dragen. Verkoper is gehouden Paardenveilingonline.com te vrijwaren voor aanspraken van Koper en/of (een) derde(n) verband houdende met het niet nakomen van deze garantie door Verkoper.

2.     Verkoper garandeert dat het Paard vrij is van ongeoorloofde middelen. Zoals bedoeld op de meest recente lijst van de Federation Equestre Internationale (FEI) en te raadplegen op de website van de FEI (www.FEI.org)/), tijdens de selectieprocedure en de veiling. Paardenveilingonline.com is gerechtigd tijdens het selectieproces en voorafgaand aan de Veiling bloed of urinemonsters af te nemen voor onderzoek naar ongeoorloofde middelen.

3.     Verkoper garandeert de juistheid en de volledigheid van de (uitslagen van) onderzoeken. Verkoper vrijwaart Paardenveilingonline.com voor iedere aanspraak, ongeacht omvang en aard en ongeacht van wie, voor tijdens of na de Veiling ten aanzien van een verkocht Embryo/Paard gebleken non-conformiteit.

4.     Verkoper is gehouden Paardenveilingonline.com te vrijwaren voor aanspraken van Koper en/of (een) derde(n) verband houdende met het niet nakomen van deze garanties door Verkoper of enig andere aanspraak door derden.

 

3.3. Inschrijving en selectie

1.     De Inschrijving vindt plaats door het invullen, ondertekenen en opsturen van de aanmeldovereenkomst Paardenveilingonline.com door Verkoper.

2.     Door de Inschrijving verleent Verkoper opdracht aan Paardenveilingonline.com om een Embryo/Paard ter Veiling te veilen en tegen het hoogste bod na Gunning door Paardenveilingonline.com namens hem te verkopen, mits het Embryo/Paard door Paardenveilingonline.com wordt geselecteerd en tot de Veiling wordt toegelaten.

3.     Uitsluitend door Paardenveilingonline.com geselecteerde Embryo’s/paarden kunnen aan de Veiling deelnemen.

4.     Paardenveilingonline.com bepaalt de criteria waaraan voor de Veiling te selecteren Embryo’s/paarden dienen te voldoen.

5.     De selectie vindt plaats op basis van de “bouw van de merrie, de pedigree, de gezondheid, de leeftijd en de hengst waar de merrie drachtig van is.

6.     Paardenveilingonline.com of een door Paardenveilingonline.com samengestelde selectiecommissie of aangewezen jury heeft te allen tijde de bevoegdheid een Embryo/Paard zonder opgave van redenen te weigeren, ook indien het Embryo/Paard reeds eerder voor de Veiling was geselecteerd. Paardenveilingonline.com is nimmer gehouden om, op welke grond dan ook, door Verkoper gemaakte kosten verband houdende met de Inschrijving en/of selectie, te vergoeden.

7.     Indien een ingeschreven Embryo/Paard niet wordt geselecteerd voor deelname aan de Veiling is Verkoper onder meer gehouden het Embryo/Paard onmiddellijk terug te nemen. Alle kosten daarmee verband houdende zijn voor rekening van Verkoper. Verkoper blijft alsdan gehouden aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Paardenveilingonline.com.

8.     Indien blijkt dat aan het Paard ongeoorloofde middelen zijn toegediend is Verkoper onder meer verplicht het Paard onmiddellijk terug te nemen. Alle kosten in verband daarmee komen voor rekening van Verkoper. Verkoper blijft jegens Paardenveilingonline.com gehouden om aan al de in deze Algemene Voorwaarden genoemde betalingsverplichtingen te voldoen, voor zover die een vergoeding ten behoeve van Paardenveilingonline.com betreffen.

9.     Verkoper blijft vanaf Inschrijving verantwoordelijk voor verzorging en toezicht van het Embryo/Paard.

10.  Paardenveilingonline.com is nimmer gehouden om, op welke grond dan ook, door Verkoper gemaakte kosten verband houdende met de Inschrijving en/of selectie, te vergoeden.

 

3.4. Kosten en Betalingsverplichtingen Verkoper

1.     Door en op het moment van Inschrijving is Verkoper inschrijfgeld verschuldigd aan Paardenveilingonline.com. De hoogte van het door Verkoper aan Paardenveilingonline.com verschuldigde inschrijfgeld per Embryo/Paard wordt voor iedere Veiling bij Inschrijving bekend gemaakt middels een tarievenlijst bij Inschrijving. De Verkoper ontvangt hiervoor een factuur.

2.     Dit inschrijfgeld dient Verkoper aan Paardenveilingonline.com te betalen zonder dat Verkoper recht heeft op enige korting, verrekening of inhouding. De betalingstermijn hiervoor wordt bij Inschrijving van de veiling bekend gemaakt middels de aanmeldovereenkomst.

3.     Binnen 7 kalenderdagen nadat Paardenveilingonline.com het Aflevercontract van Koper en/of Verkoper heeft ontvangen, zal Paardenveilingonline.com overgaan tot betaling aan Verkoper van het door Paardenveilingonline.com aan Verkoper verschuldigde, bestaande uit het Afslagbedrag verminderd met hetgeen Verkoper uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of anderszins aan Paardenveilingonline.com verschuldigd is.

4.     Mocht Paardenveilingonline.com het Aflevercontract hebben ontvangen, maar Koper en/of Verkoper hebben nog niet voldaan aan alle (betaling-) verplichtingen jegens Paardenveilingonline.com, dan zal Paardenveilingonline.com overgaan tot betaling van het door Paardenveilingonline.com aan Verkoper verschuldigde uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat aan de laatste betalingsverplichting werd voldaan. Verkoper komt geen recht op verrekening toe. 

 

3.4. Terugkoop

1.     Het ter Veiling aangeboden Embryo/Paard wordt altijd verkocht, tenzij er geen bod wordt gedaan. Indien geen bod is gedaan is Verkoper gehouden het Paard terug te kopen tegen het openingsbod. Dit openingsbod wordt in dat geval als Afslagbedrag beschouwd.

2.     Verkoper die een door hem ter Veiling aangeboden Embryo/Paard terugkoopt, wordt mede beschouwd als Koper.

3.     Bij Terugkoop is geen Opgeld verschuldigd.

 

 

 

 

3.5. Niet deelnemen aan Veiling door ingeschreven Embryo/Paard

1.     Indien een Ingeschreven Embryo/Paard niet aan de Veiling deelneemt, is Verkoper onmiddellijk, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een boete verschuldigd welke kenbaar wordt gemaakt middels de aanmeldovereenkomst.

2.     Mocht een Ingeschreven Paard naar oordeel van Verkoper wegens gezondheidsredenen niet aan de Veiling kunnen deelnemen, dan dient dit onverwijld, schriftelijk en met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de aandoening aan Paardenveilingonline.com te worden medegedeeld, waarna Paardenveilingonline.com de aard van de aandoening zal (laten) beoordelen en zal vaststellen of het Paard wel of niet kan deelnemen aan de Veiling.

3.     Indien Verkoper aan Paardenveilingonline.com geen c.q. onvoldoende gelegenheid biedt het Paard (tijdig) te (laten) onderzoeken, dan wel indien het Paard door Paardenveilingonline.com dan wel een door Paardenveilingonline.com goedgekeurde veterinair is goedgekeurd voor deelname aan de Veiling en desondanks niet aan de Veiling deelneemt, is Verkoper de in dit hiervoor genoemde boete aan Paardenveilingonline.com verschuldigd. Indien een al dan niet goedgekeurd Paard niet aan de Veiling deelneemt, dient Verkoper de door Paardenveilingonline.com in dat verband gemaakte (veterinaire) kosten te voldoen, met een minimumbedrag van €1.000,- exclusief eventueel verschuldigde BTW.

 

3.6. Machtiging Verkoper

1.     In geval van een Fysieke Veiling, kan Verkoper voor alle door Verkoper ter Veiling aangeboden Embryo’s/Paarden tezamen ten hoogste twee gemachtigden aanmelden die namens Verkoper aan de Veiling deelnemen, ten einde het aangeboden Embryo/ Paard tijdens de Veiling terug te kopen. Aanmelding van een gemachtigde dient plaats te vinden voor de aanvang van de Veiling bij Paardenveilingonline.com met gebruikmaking van het voorgeschreven machtigingsformulier. Een gemachtigde handelt tijdens de Veiling voor rekening en risico van Verkoper. Een handeling van een gemachtigde geldt als een handeling van Verkoper.


Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie